siebar
بیانیه اتحادیه بین المللی سازمان های غیر دولتی حامی فلسطین در خصوص سوزاندن کودک 6 ماهه

بیانیه اتحادیه بین المللی سازمان های غیر دولتی حامی فلسطین در خصوص سوزاندن کودک ۶ ماهه
بار دیگر جهان شاهد جنایتی جدید از سوی صهیونیست های جنایتکار و نژادپرست که با اقدامات خود، روی جنایتکاران تاریخ را سفید نموده اند بود.
کودک شش ماه در آتش ظلم و کینه صهیونسیتی و در پیش چشم مادر و پدر سوخت تا سندی دیگر از برگه پرونده سیاه این جنایتکاران را رقم زند.
اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی فلسطین، ضمن محکوم کردن این جنایت ضدبشری که مایه شرم بشریت است، العام می دارد راه حل پایان یافتن جنایات غیرانسانی صهیونیست ها، نابودی و از بین بردن این غده سرطانی و پاک کردن منطقه از این جرثومه و صهیونیست های مهاجر و اشغالگر آن است.

"دبیرخانه اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی فلسطین"