siebar
خروج‌ عرفات از‌لبنان

خروج‌ عرفات از‌لبنان

در پی بمباران شدید و روزنه محله هایغرب بیروت از سوی هواپیماهای اسراییلی و پیشروی سربازان این رژیم تا بیروت ، عرفات با میانجی  گریهای بعمل آمده، پذیرفت که نیروهایش را از لبنان خارج سازد. به همین دلیل در تاریخ ۲۳ اوت ۱۹۸۲م یک هزار نفر از نیروهای فلسطینی، عازم تونس شدند.خروج این نیروها که اجازه داده شده بود سلاح سبک خود را همراه داشته باشندچند روز طول کشید.