siebar
عقب نشینی رژیم‌صهیونیستی‌از‌غزه

عقب نشینی رژیم‌ صهیونیستی‌ از‌ غزه

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۵م بر اثر مقاومت گروهای مبارز فلسطینی و افزایش فشارهای بین المللی سرانجام اقدام به تخلیه شهرک های یهودی نشین واقع در نوار غزه نمود. رژیم صهیونیستی با این اقدام، به ۳۸ سال حضور نظامی خود در نوار غزه پایان داد.

این اقدام طی مصاحبه آریل شارون ،نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی با روزنامة هاآرتص در دوم فوریه ۲۰۰۴ کلید خورد. طرح مذکور تخلیه ۱۷ شهرک با ۷۵۰۰ نفر شهرک نشین صهیونیست را در نوار غزه شامل می شد.

هرچند جمعیت ۷۵۰۰ نفری شهرک های نوارغزه در مقایسه با ۰۲۲ هزار شهر کنشین ساکن در اراضی اشغالی کرانه باختري و بلندي هاي جولان )بدون احتساب شهر کنشینان قدس( رقم قابل توجهي به شمار نمی آمد.

مهم ترین دلیل شارون برای عقب نشینی از نوار غزه، تضعیف عملکرد امنیتی شهرک های یهودی نشین این منطقه در تعامل با اراضی اشغالی درون خط سبز)۱۹۴۸( بود. چرا که برخلاف اهداف اولیه،  شهرکنشینان مذکور به جای تامین امنیت اراضی اشغالی ۱۹۴۸، خود به بزرگترین متقاضی امنیت از رژیم صهیونیستی تبدیل شده بودند .

تراکم بالای جمعیت نوار غزه به مبارزان فلسطینی اجازه می داد پس از انجام عملیات  تلافیجویانه در داخل اراضی اشغالی ۱۹۴۸، با عبور از شهرک های نوار غزه ،به سرعت در میان جمعیت انبوه فلسطینی ساکن در نوار غزه مخفی شوند.