siebar
انتشار‌منشورجنبش‌حماس

انتشار‌ منشور جنبش‌ حماس

در سال ۱۹۸۸م جنبش مقاومت اسلامي حماس میثاقي را منتشر کرد که در آن فلسفه وجودي خود را در قبال مسئله فلسطین مطرح نمود.

در این منشور آمده است: «حماس جناحی از تشکیلات بی نالمللي  اخوانالمسلمین در فلسطین می باشد. حماس یک جنبش معتبر و برجسته فلسطینی است، که ولایت خود را به الله داده و روش زندگي را از اسلام گرفته است و براي برافروختن پرچم الله در سراسر فلسطین تلاش می کند».

این منشور ادامه  میدهد:

«حماس یک جنبش جهاني است و بر این اساس باید به آن نگریسته شود و اهمیتّ آن درک گردد و نقش آن به رسمیتّ شناخته شود».

حماس معتقد است، اسلامي بودن فلسطین ،جزیي از دین ماست و هرکس از دین خود بگذرد، زیان کرده است.حماس به دیگر جنبش های اسلامي با دیده ي احترام و تقدیر می نگرد.