siebar

مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمين، بلكه مستضعفين بدانند و از آن نقطه حساس در مقابل مستكبرین و جهانخواران بایستند، و تا رهایى مظلومان از زیر ستم قدرتمندان از پاى ننشينند.