siebar

نفرین بندگان صالح و فرشتگان و انبيا و اوليا بر آنان كه آن راه را ادامه داده اند و مي دهند؛ مخصوصاً آنان كه اميد كاذبي به ملت مظلوم فلسطين داده و آن گاه به بهاي سيه روزي آنان، عيش ناپایداري براي خود فراهم كردند.