siebar

ملت فلسطين نباید و  نميتواند آزادي و حقوق  حقهي خود را در كنفرانس و گردهمایي هاي سران عرب جستجو كند. این نشست و برخاست ها، اگر براي فلسطيني هاي مظلوم، شوم و بدفرجام نباشد، حداقل بي فایده و بي خاصيت است.