siebar

ما درصدد خشكانيدن ریشه هاى فاسد صهيونيزم، سرمایه دارى و كمونيزم در جهان هستيم .ما تصميم گرفته ایم، به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظامهایى را كه بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود كنيم.