siebar

و ما امروز مى بينيم كه در بلاد مختلفه مسلمين، ظلم هاست كه بر مسلمين دارد مى شود. در لبنان آن آتشى كه برافروخته اند ،امریكا برافروخته، و آن لشكركشى اى كه از طرف امریكا و فرانسه و سایر اذناب آنها براى یک مشت مظلوم شيعه و مظلوم مسلمان در آنجا انجام مى گيرد، سایر مسلمين نشسته اند و تماشا مى كنند. غایتِ كارى كه امسال  حكومتها كردند این بود كه عيد نگرفتند. كافى است این؟ این هم یک كارى است، اما آنها دارند ظلم خودشان را مى كنند، آنها دارند فوج فوج جوان هاى ما را در لبنان و فلسطين  مىكشند. آنها دارند در افغانستان آن جنایات را مى كنند .آنها دارند در عراق آن جنایات را مى كنند ،و آنها بر ایران آن جنایات را وارد مى كنند .مجرد اینكه امسال ما عيد نداریم، این كار را درست مى كند؟ این تكليف را از دوش این  دولتها بر  مىدارد؟ آنها با سرنيزه پيش مى آیند و با توپ و تانک پيش مى آیند و مظلومين هم تنها  مانده اند و مع ذلک تو دهنى دارند به آنها مى زنند، لكن دولت ها نشسته اند تماشا مى كنند