siebar

اگر توحيد كلمه باشد چطور  مىتوانند اینها، این یک مشت یهود دزد، چطور مى توانند فلسطين شما را از دستتان بگيرند و مسلمين را از فلسطين بيرون كنند ونتوانيد هيچ كار بكنيد؟