siebar

اینها مصيبت هایى است كه بر كشورهاى اسلامى دارد وارد  مىشود، و خودشان را همه پيرو اسلام مى دانند، پيرو دین اسلام مى دانند، لكن آنى كه اسلام هست اصلًا خبرى از آن نيست. اسلامى كه در قرآنش با صراحت  مىگوید كه نباید سلطه جویان عالم، كفّار عالم، بر مسلمين مسلط بشوند و سلطه پيدا بكنند، شما كوشش مى كنيد به اینكه آنها سلطه پيدا بكنند. الآن وضع لبنان چه وضعى است؟ این شيعيان لبنان ،این مسلمان هاى لبنان الآن در چه حالى هستند؟ و این دولت ها مى خواهند باز بسازند با امریكا، از امریكا تبعيت كنند و با اسرائيل بسازند و با امين جُمَيِّل بسازند. این سازش چه معنى دارد؟ شمایى كه قدرت دارید كه اینها را سرجایشان بنشانيد و نجات بدهيد یک دسته مظلومين را، و اسلام هم تكليف دارد بر شما كه مظلومين را نجات بدهيد از دست كفار ،آن وقت همه كار شما این است كه عيد نداشتيد! شما عيد درست مى كنيد براى اسرائيل و براى امریكا. آنها همه روزشان عيد است، براى اینكه  مىبينند در منطقه كارى  كردهاند كه اسلام مهار بشود، هيچ نتواند یک قدم جلو بگذارد. آنها هر روزشان عيد است و براى ماها هر روزعزاست.