siebar

امروز، آن ملت و مركزي كه مسلمانان با توجه به آن، در ميان ای نهمه گرفتاري، دلشان اميد پيدا مي كند، مردم ایران و نظام جمهوري اسلامي است .