siebar

این مسلمانان مظلوم فلسطيني و لبناني كه به طور روزمره مورد تهاجم جنایت آميز اسرائيل قرار دارند و همين روزها هم آمدند بمباران كردند و این جنایت ها ادامه دارد، اميدشان به هيچ كدام ازاین قدرت ها و مدعياني كه ادعا مي كنند، نيست .